คู่มือการใช้งาน

รอตรวจสอบ คือ อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบแล้ว คือ รายการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
ตรวจสอบไม่ผ่าน คือ รายการที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบประมวลการสอน สำหรับอาจารย์ประจำคณะให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกับที่ใช้ล็อคอินเข้าเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ส่วนอาจารย์พิเศษให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านใช้ใน "ระบบประวัติอาจารย์พิเศษ"
การเพิ่มข้อมูลประมวลการสอนรายวิชา จะต้องเพิ่มข้อมูลรายวิชาให้ถูกต้องตามวิชาที่เปิดสอนที่แสดงใน "ระบบสารสนเทศนิสิต" โดยผู้สอนประจำวิชาจะต้องเป็นผู้เพิ่มข้อมูลประมวลการสอนรายวิชาที่ตนเองสอนเท่านั้น