คู่มือการใช้งานระบบ

1. ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้นั้นจะต้องเป็นนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ยื่นคำร้อง
2. ผุ้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
3. ท่านสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบได้โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนขวามือ
4. ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์ม "ลงชื่อเข้าใช้ระบบ" ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในช่อง "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
หลังจากที่เจ้าหน้าทีส่วนงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับคำร้องและยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว ระบบจะแสดงสถานะให้นิสิตทราบ
ถึงขั้นตอนการเสนอคำร้อง และเหตุผลของคำร้อง รวมทั้งหมายเหตุ