แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 1. เพศ *

 2. สถานภาพผู้ตอบ *

 3. หน่วยงานที่ท่านสังกัด *

 4. ด้านเนื้อหา *

  พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
 5. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *

  พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
 6. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *

  พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
 7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม